Eisen Menusplang vun der Woch


Sprangprozessioun 2020

D'Mataarbechter vum Eechternoacher Spidol hunn fir d'Bewunner eng "intern Sprangprozessioun" organiséiert.

Dat am Respekt vun den "Gestes barrières" an ouni extern Persounen.

E ganz grousse Merci fir deen Engagement.

Musek am Goard

D'Bewunner vum Eechternoacher Spidol soen dem Trombonnen-Quartett vun der Lëtzebuerger Militärmusek villmools Merci fir dee schéine Concert.


Musek am Goard

D'Bewunner vum Eechternoacher Spidol soen den Enseignant'en vun der Eechternoacher Musekschoul villmools Merci fir dee schéine Mëtteg.