Eisen Menusplang vun der Woch


Musek am Goard

D'Bewunner vum Eechternoacher Spidol soen dem Trombonnen-Quartett vun der Lëtzebuerger Militärmusek villmools Merci fir dee schéine Concert.

Eis nächst Fester

  Duerch déi aktuell Situatioun, gesi mir eis gezwongen

  all Manifestatioun an Excursioun bis op Weideres ofzesoen.

  Och d'Summerfest 2020

  ass annuléiert.

  Mir soen Iech Merci fir Är Verständnes an hoffen geschwënn

  nees gemittlech Stonnen zesummen verbréngen ze kennen.

   

  Musek am Goard

  D'Bewunner vum Eechternoacher Spidol soen den Enseignant'en vun der Eechternoacher Musekschoul villmools Merci fir dee schéine Mëtteg.